RODO

Informacje o przetwarzaniu danych Powołując się na art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Sanmar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 292 , e-mail: rodo@sanmar.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z osobą pod adresem, email rodo@sanmar.pl, tel. 618300021, dane korespondencyjne jak wyżej .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu :
 • w razie zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania postanowień umownych. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych , jak i marketingowych Administratora drogą elektroniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6, ust. 1 lit. a RODO, (zgoda osoby, której dane dotyczą , lub odpowiednio art. 6, ust.1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z umową łączącą strony ), przekazania innym odbiorcom, podmiotom trzecim w oparciu – z art. 6, ust.1, lit a RODO udzielona zgoda przez osobę, której dane dotyczą.
 1. Dane mogą być przekazane podmiotom grupy Sanmar – Sanmar Group sp. z o.o., Sanmar Telecom sp. z o.o. i innym współpracującym z Administratorem, w tym , w zakresie: wykonania umowy, jak i obsługujących Administratora, np. dostawcy usług IT, kontrahenci uczestniczący w wykonaniu umowy przewozu, podwykonawcy .
 2. Dane będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji ww. celu, a nadto przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy przepisów prawa.
 • w zakresie realizacji postanowień umownych – przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy, okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych -na mocy przepisów prawa, -w celu przesyłania informacji handlowych , jak i działań marketingowych – przez czas
  nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, -dane osobowe mogą być przekazywane, podmiotom trzecim w oparciu o przesłankę prawną, zgodnie z art. 6, ust.1, lit a RODO, tj. zgodę osoby, której dane dotyczą – do momentu wycofania takiej zgody.
 1. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgłoszenia żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , sprzeciwu, wycofania.
 3. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie .
 6. W związku z powyższym, podanie danych osobowych może mieć charakter:
 • umowny, czyli w przypadku umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia i wykonania, a niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i wykonania,
 • dobrowolny, gdzie podanie danych jest niezbędne do realizacji celów np. przesyłania informacji handlowych , jak i marketingowych .